Għalliema Mużikali

Mro Francois Borg – Assistent Surmast

Mro Francois BorgFrancois Borg iben Anthony u Carmen Borg, twieled fis-7 ta’ Jannar 1988. Huwa attenda edukazzjoni terzjarja fl-MCAST ġewwa Raħal Ġdid, fejn ikkwalifika fil-qasam tat-teknologija u aktar ‘l quddiem, permezz ta’ korsijiet part-time ikkwalifika bħala Network Administrator . Ix-xogħol primarju tiegħu huwa ta’ IT Administrator fil-qasam tal-Edukazzjoni.

Fl-eta’ ta 6 snin Francois beda jitgħallem il-mużika għand John David Zammit fejn ħa tagħlim bażiku kemm tal-kitba kif ukoll fuq il-pjanu. Fl-eta’ ta’ għaxar snin huwa kien imħajjar jibda jdoqq il-klarinett minn Vincent Bonnici, li għallem lil Francois għal tul ta’ 5 snin. Il-ħajra mużikali kompliet titkattar fih permezz ta’ ħuħ Ivan Borg li huwa mużiċist full-time mal-banda tal-Forzi Armati ta’ Malta. Għal ċertu żmien l-aħwa Borg studjaw il-mużika flimkien. Wara sentejn ta’ tagħlim, l-istess Vincent Bonnici ressaq lil Francois biex jibda jieħu sehem fi programmi mużikali. L-ewwel banda li daqq magħha kienet dik ta’ Birżebbugia San Pietru Fil-Ktajjen fejn kienu indaqqew żewġ siltiet fuq programm televiżiv ta’ dak iż-żmien.

Mariah Treeby u Thomas Farrugia flimkien ma' Mro Jonathan Abela bħala bandisti ġodda mal-Banda San Lawrenz fis-sena 2015Francois kompla jistudja t-Teorija għand Raymond Sciberras u pjanu għand Joseph Caruana, iben il-mibki Surmast Carmelo Caruana. Francois kiseb ħafna esperjenza fi żmien meta inagħaqad mal-Banda King’s Own fejn kellu x-xorti jdoqq taħt l-istess surmast imsemmi Carmelo Caruana għal ħames programmi konsekuttivi fl-Istitut Kattoliku , il-Floriana. Francois ssokta l-istudji tiegħu fuq il-klarinett għand Godfrey Mifsud li għadu jiggwidah sal-lum il-ġurnata.

Fis-sena 2013 Francois ġie avviċinat mis-surmast Jonathan Abela biex jibda jgħallem l-istrumenti tal-qasba fil-każin San Ġużepp tal-Kalkara, fejn l-istess Banda, fil-21 ta’ Settembru tal- istess sena ħatritu assistent surmast. Bla dubju, din kienet esperjenza siewja għal Francois kemm bħala għalliem tal-mużika kif ukoll bħala direzzjoni tal-Banda. Dan għaliex fl-2014, huwa dderieġa siltiet ta’ mużika li l-Banda San Ġużepp tal-Kalkara esegwiet bħala parti mill-Programm Mużikali tal-festa. Huwa kellu wkoll diversi opportunitajiet li jdoqq bħala solist mal-istess Banda San Ġużepp u ma’ diversi baned oħra madwar Malta.

Ms Roberta Mercieca – Għalliema

Roberta Mercieca bint Joseph u Frances Gladys Mercieca, twieldet fil-5 ta’ Jannar 1990. Hija attendiet edukazzjoni terzjarja fl-MCAST ġewwa Raħal Ġdid, fejn ikkwalifikat fil-qasam ta’ negozju u l-kummerċ. Aktar ‘il quddiem, permezz ta’ kors iehor part-time ġewwa l-International School of Beauty, Roberta ikkwalifikat bhala ‘CIBTAC Make-Up Artist’. Ix-xogħol primarju taghha huwa dak ta’ SeniorTrade Marketing Specialist ma’ kumpanija privata fil-qasam tal-FMCG (fast moving consumer goods).

Fl-eta` ta’ 7 snin Roberta bdiet titghallem il-mużika għand Stefania Vella fejn ħadet tagħlim kemm tal-kitba kif ukoll fuq il-pjanu. Roberta ġiet imħarrġa wkoll ġewwa l-iskola tal-mużika Johann Strauss fil-Belt Valletta taħt diversi għalliema fosthom Maestro Paul Abela, Fredrick Aquilina u Ramona Zammit. Roberta waslet sal-grade 8, fejn issa qiegħda tkompli t-tagħlim tagħha biex tkompli tavvanza l-livell mużikali tagħha.

Roberta għandha wkoll għall-qalba il-kompożizzjoni tal-mużika, fejn hi kellha wkoll l-opportunita` tikkomponi xi siltiet mużikali għall-film qasir li dderieġa ħu Roberta stess, Gianluca bl-isem ta’ ‘Imsakkrin’. Dan l-istess film iklassifika fit-tielet post fil-Malta Cine Circle National Film competition.

Apparti l-mużika, Roberta għandha wkoll għall-qalba t-teatru. Fil-qasam tat-teatru Roberta ħadet diversi taħriġ fosthom ġewwa d-Drama Centre fejn ġiet imħarrġa minn diversi professjonisti f’dan il-qasam li jinkludu lil Lino Farrugia, Ivan DeBattista, Rueben Zahra u Irene Christ. Roberta kellha wkoll iċ-ċans li tieħu sehem fi produzzjoni li ttellgħet bħala parti min ‘Wienextra Drama Youth Festival’ li sar ġewwa Vienna, fl-Awstrija, taħt id-direzzjoni ta’ Lino Farrugia. Roberta ħadet sehem ukoll f’diversi drammi u musicals oħra fosthom This Thing Called Love, A Night with Cole Porter, produzzjoni li ttegħllet mill-Hoi Poloi Theatre Productions ġewwa t-Teatru Manoel.

Fis-sena 2018 Roberta ġiet avviċinata mis-surmast Jonathan Abela biex tibda tgħallem lit-tfal li jkunu imħajrin jibdew idoqqu mal-Banda San Lawrenz bħala preparazzjoni qabel m’huma jibdew it-taħriġ tagħhom għall-istrument magħżul.